29.09.17 ( 11:08 )   |   Pievienoja: dagdainfo.net   |   Raksts skatīts 2178 reizes   
NEWS IMAGE


www.dagdainfo.net administrācija saņēma no Valsts policijas informācijas pieprasījumu, kurā tā informē, ka ir ierosināts kriminālprocess par cieņas un goda aizskaršanu.

Izvērtējot VP pieprasīto informāciju, www.dagdainfo.net administrācija pagaidām nolēma neizsniegt VP IP adreses, sakarā ar to, ka ir pamatotas aizdomas par VP ieinteresētību viena politiskā spēka aizstāvībā, kas, iespējams, iepriekš bija pietuvināts VP. Līdz ar to rodas pamatotas aizdomas par VP ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, bez tiesiska pamata pieprasot administrācijai informāciju.

Atbilde Valsts policijai tiek atspoguļota arī dagdainfoi.net lasītājiem, lai informēt, ka ikvienam ir tiesības griezties ar līdzīga veida iesniegumu Valsts policijā, kā arī atgādināt - ka par rupjiem, cieņu un godu aizskarošiem komentāriem, komentētājam var nākties atbildēt likuma priekšā. Protams, ja tam būs TIESISKS PAMATS!

NEVAR VAINOT DEBESIS, JA MĒNESS IESPĪD ISTABĀ!( E.Finks)

,,Ziņojums uz informācijas pieprasījumu.,, Saņemot Jūsu informācija pieprasījumu par ziņu sniegšanu kriminālprocesā Nr.*********, vēlos informēt un aizrādīt, ka man, kā internetvietnes atbildīgajai personai un LR pilsonim, ir tiesības un pienākums nodrošināt komentētāju personu tiesību ievērošana uz viedokļa paušanu un vārda brīvību, saglabājot šo personu anonimitāti cik vien iespējams. Tas ir- bez tiesiska pamata nenosaukt un neatklāt viedokļa paudēju trešajām personām, tai skaitā arī VP, ja ir aizdomas uz nepamatotu informācijas pieprasījumu.

Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus.(100p) Šīs tiesības var ierobežot likumā paredzētos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību(116p). Vienlaicīgi noteikts, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu(95p).

Kā vārda brīvība, tā gods un cieņa ir konstitucionāli aizsargājamas cilvēka pamattiesības. Tiesu praksē problēma bieži rodas, lai izšķirtu, kura no šīm tiesībām ir vairāk aizsargāta. Civillikums nenosaka vārda brīvības robežas. Kā vārda brīvība, gods un cieņa tiek minētas gan civillikumā, gan krimināllikumā .

Iepazīstoties ar VP darbinieka informācijas pieprasījumu un komentāru saturu, nākas secināt, ka personas, kuras griezušās uz VP savās darbībās nav bijušas patiesas un atklātas pret VP, sevi un sabiedrību.

Personas( uz šo brīdi nav zināmas) , kuras griežas uz VP sava goda un cieņas aizsardzībā nav griezušās uz internetvietnes www.dagdainfo.net administrāciju ar lūgumu dzēst komentārus, kas aizskar viņu godu un cieņu. Šī personas ar griešanos VP apliecina, ka apzinās, ka internetvietnē ir komentāri, kuri it kā grauj viņu cieņu un godu, taču nekādā veidā nerīkojas, lai to ātrāk pārtraukt.

Viņu bezdarbības rezultāta tika radīts pastiprinošs apstāklis, kas turpināja viņu cieņu un goda graušanu. Nedomāju, ka personas, kuras ir zinājušas, ka par cieņas un goda aizskaršanu personu var saukt pie kriminālatbildības - nebija spējušas izlasīt komentāru sadaļas noteikumos minētās darbības un iespējas, kā mazināt nevēlamas sekas- cieņas un goda aizskaršanu, lūdzot izdzēst komentārus, paralēli- lūdzot saglabāt komentāru saturu un IP, lai var griezties uz VP, lai noskaidrot vainīgās personas.

,,Nevar apsūdzēt debesis, ja mēness iespīd istabā,,( E.Finks), tāpat nevar apsūdzēt komentētājus par cieņa un goda aizskārumu, ja cilvēki, komentējot internetvietnē pauž savu viedokli( pēc noteikumiem- pauž viedokli ) un tajos, iespējams, atspoguļo, nosoda, apspriež - šo personu rīcības un uzvedību, kas tiek izrādīta publiskajās vietā, bieži vien, pildot savus dienesta pienākumus.

Vēl jo vairāk, ja savos viedokļos komentētāji, iespējams, min patiesus faktus par šo cilvēku rīcībām.

Ikviena amatpersona likuma priekšā ir publiska persona, kurai pildot savus darba pienākumus, kā arī ārpus to izpildes jāapzinās, ka sabiedrībai par viņu dzīvi, rīcībām darbā vai ārpus darba būs padziļināta interese un līdz ar to - tiks izteiks skarbākus nosodījumus vai izteiks apbrīna slavinājumus. Sevišķi, ja rīcības tiks izdarītas darba laikā, jo ikvienas amatpersonas darbu apmaksā sabiedrība, kurai pienākums sekot amatpersonu rīcībām.

Fakti par deputātu bērnu tēviem un mātēm, par personu privātās dzīves aizkulisēm, ētikas normu pārkāpumiem darba laikā un ārpus tā, ko rada pašas personas par kurām vēlāk sabiedrība pauž viedokļus nosodījumu vai apbrīna veidā - nevar tiks uzskatīts par tiesisku pamatu kriminālprocesa ierosināšanai par cieņas un goda aizskārumu, kā tīšu izgudrojum, kā tas minēts krimināllikuma 157.p.2.daļā.

To VP darbiniekam vajadzētu apzināties. Pat valsts prezidentam sabiedrība atgādināja par iespējamo ārlaulības bērnu un tiesiski tas netika atzīts par cieņa un goda aizskaršanu vai iejaukšanos privātajā dzīvē.

Ja komentētājs savā komentārā, paužot viedokli nosauc faktus, kas atbilst patiesībai, kā piemēram, par amatpersonu alkohola lietošanu pašvaldības rīkotajos pasākumos, ārzemju komandējumos , un viņu uzvedību un rīcībām to ietekmē, tad minējumi par viņas rīcībām alkohola ietekmē, nevar tikt uzskatīti par goda un cieņas aizskārumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, apzinātu izdomājumu cieņas un goda graušanai, bet gan tikai un vienīgi par novada domes darbinieku un tautas konstatētu faktu.

Šajā gadījumā nevis sabiedrības viedoklis un nosodījums ir cieņas un goda graušana, bet gan otrādā- tik augstas amatpersonas, kā priekšsēdētāja- necieņas un negoda izrādīšana saviem novadniekiem, ar savām rīcībām, graujot visa novada tēlu, kas nav pieļaujams.

Tiesvedības prakse ne vienu vien reizi ir pierādījusi, ka pieļaujamās kritikas robežas uz politiķiem ir plašākas, nekā kritizējot vai nosodot privātpersonu, sevišķi, ja tam ir pamata bāze!

Lietās par goda un cieņas aizskaršanu un nepatiesu ziņu izplatīšanu, ko Jūs VP ņemat par tiesisku pamatu IP adrešu pieprasīšanā, ir nepieciešams rūpīgi nošķirt ziņas jeb faktus no viedokļa. Fakti ir pieļaujami patiesības pārbaudei, un to pastāvēšana var tikt pierādīta. Konkrētai personai ir ārlaulības bērns vai nav- to var pierādīt. Ja kāds komentētājs apgalvo faktu, kas aizskar personas godu un cieņu, piemēram, piedēvējot šai personai konkrētas krimināli sodāmas darbības, tad šī fakta paudējam ir jāpierāda izteikumu atbilstība patiesībai.

Turpretī viedoklis nav pakļaujams patiesības pārbaudei. Viedokļa atbilstību patiesībai pārbaudīt nav iespējams. Viedoklis atspoguļo personas subjektīvu vērtējumu par kādu personu, tās darbību vai kādu notikumu kopumā. Konkrētajā gadījumā tiek pausti viedokļi par vēlēšanu rezultātu- kā notikumu, par politiķiem- kā notikuma veidotājiem- par esošo politiķu rīcībām pirms un pēc vēlēšanām, kā arī šo personu privātās dzīves aizkulisēm.

Lai arī viedokļa atbilstību patiesībai pārbaudīt nav iespējams, taču, arī lai sniegtu asu un negatīvu personas vērtējumu, ir jāpastāv zināmam pamatam. Viedoklis var tikt uzskatīts par nesamērīgi aizskarošu, jo īpaši tad, ja tam trūkst jebkādas faktiskās bāzes. VP un tiesai būs jāvērtē, vai paustajam viedoklim bija pietiekama faktiskā bāze. Respektīvi, vai pastāvēja kaut kādi notikumi vai arī pašas cietušā darbības, kuras ir veicinājušas šāda viedokļa veidošanos par viņu. Nav dūmu bez uguns.

Konkrētajā gadījumā, personām, kuras griezušās VP ar iesniegumiem būs jāpierāda tiesā, vai tiešām viņi ar savām rīcībām paši neradīja pamatu, lai sabiedrībai būtu visas tiesības un pamats lietas saukt īstajos vārdos - pārmērīgu alkohola lietošanu un ētisko un uzvedības normu pārkāpumus to ietekmē- tādējādi viedoklī nosaucot par dzērājiem; sava goda vārda neturēšanu un darbības, kas liecinātu uz nodevību, tādējādi apsaucot par nodevējiem u.c.

Likuma kārtā, vārda brīvība aizsargā ne tikai informācijas saturu, bet arī formu, kādā tā pausta. Tas nozīmē, ka jāvērtē ne tikai komentārā paustā viedokļa saturs, bet arī tā forma. Viedoklis nevar būt izteikts pārmērīgā rupjā formā. Tomēr izvēlētās formas pamatotība un pieļaujamā kritikas robeža ir cieši saistīta ar izteiksmes kontekstu. Notikumu kopumā, vai visu komentētāju pausto viedokli, tāpēc likums aizsargās viedokļa paudēja izvēlēto formu, lai izteikt savu sašutumu, nožēlu, bailes vai slavinājumu.

Ja pati persona rīkojusies pilnīgā pretrunā ar sabiedrības morāles normām vai nākusi klajā ar izteikumiem , kas noliedz vispārzināmas un sabiedrībā pieņemtas patiesības, tad šāda viņas darbība var radīt faktisko pamatu asam un pat aizskarošam viņas darbības vai izteikuma, rīcības vērtējumam. Šādā formā izteikts vērtējums, kas citos apstākļos netiktu atzīts par pieļaujamu , konkrētajā situācijā var tikt uzskatīts par samērīgu, līdz ar to attaisnojošu no viedokļa paudēja puses.

Ņemot vērā augstāk minēto, VP un tiesai jāvērtē ne tikai šie konkrētie komentāra saturi, bet gan komentāru kopums- konteksts, kurā atradās šie komentāri. Iespējams, ka ,, asumu, rupjību un nesamērību,, piedēvēja iepriekšējā komentētāju noskaņa- konteksts. Vēl jo vairāk, iespējams tika izmantoti kāda cita komentāra satura daļas, kas tika izmantotas viedokļa paušanā.

Ņemot vērā to, ka- gan Sandra Viškure, gan Aivars Trulis ir amatpersona, kurām ir jāapzinās, ka sabiedrībai būs pienākums sekot viņu rīcībām un tai būs likumā noteiktā kārtībā tiesības paust savu viedokli par redzēto amatpersonu uzvedību, rīcībām, utt., nav saprotama VP rīcība , pieprasot to komentētāju IP adreses, kuru komentāros netiek saskatīts cieņa un goda aizskārums, kā to nosaka likums.

Vēl jo vairāk, no Jūsu pieprasītajiem komentāriem, kuriem jāsniedz IP adrese neviena komentāros minētā persona nav griezusies uz www.dagdainfo.net administrācijas ar lūgumu- dzēst Jūsu norādītos komentārus. Ikviens komentētājs ir informēts par tādu iespējamību. Rodas pamatots jautājums, kāpēc šīs personas nelūdza dzēst komentārus, nelūdza administrācijai saglabāt komentāru saturu, IP adreses? Kad tiktu izdarīts viss maksimālais sava goda un cieņas aizsardzībai - griezties uz VP, lai saukt vainīgās personas pie atbildības. Bezdarbība no apsūdzēto puses, iespējams liecina par citiem nolūkiem griezties uz VP- ne sava goda un cieņas aizstāvība, bet gan internetvietnes administrācijas iebiedēšanu, kas no šīm ,, nezināmajām cietušajām,, personām ir izskanējusi nevienu vien reizi.

Ņemot apstākli, ka komentāru saturā figurē tikai šīs politiskās figūras kā - Aivars Trūlis, Sandra , Inese , Azins, Gžibovskis, kas domājams ir viņi, jo daudziem nav nosaukti pilni personas vārdi un uzvārdi, pašlaik veido Dagdas novada domes koalīciju.... un nav nevienas personas no ,, pretējā ,,politiskā spēka, māc pamatotas bažas, ka uzsākt kriminālprocesu no VP puses ir nevis likuma aizstāvība, bet gan iejaukšanās politiskajās darbībās, konkrētas politiskās puses aizstāvībai.

Vai šīs konkrētās personas uz VP griezās ar KOLEKTĪVI iesniegumu vienā dienā? Vai tā būs arī KOLEKTĪVĀ KRIMINĀLLIETA? Izskatās, ka kriminālprocess ir kolektīvs, jo kriminālprocesa lietai ir viens Nr. Cik man zināms, ka manu godu un cieņu likuma ietvaros varu aizsargāt TIKAI ES PATS. Ar personisku iesniegumu no mana vārda. No lietvedības zināms, ka katram iesniegumam ir piešķirams individuāls lietas Nr. Kādā veidā šīs personas griezās uz VP?

Vēl jo vairāk, apzinoties, ka Aivars Trūlis ir bijušais VP kriminālpolicijas nodaļas darbinieks, tātad, iespējams Jūsu bijušais darba kolēģis, man ir aizdomas uz ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, nepamatotu IP adrešu un personu noskaidrošanā ar mērķi no Aivara Trūļa puses atriebties vai kaut kādā veidā šīs personas ietekmēt, bet no Jūsu VP darbinieka puses, izlīdzēt savam bijušam darba kolēģim, bez pamata noskaidrojot šīs personas.

Ņemot apstākli, ka arī VP savā informācijas pieprasījumā negriežas pie www.dagdainfo.net atbildīgās personas ar lūgumu dzēst šos komentārus, kuros VP - it kā saskatījusi cieņas un goda aizskārumu konkrētām personām, kas liek aizdomāties, ka galvenais mērķis nav cieņas un goda aizsardzība, bet konkrēto personu noskaidrošana, lai tās ietekmēt.

Nedzēšot šo komentāru saturu no internetvietnes, turpinās šo personu cieņas un goda aizskārums, ko pieļauj ne tikai pašas šīs personas, negriežoties uz internetvietnes administrāciju ar lūgumu dzēst komentārtus, bet to atbalsta arī pati VP policija, nelūdzot dzēst šos komentārus.

Kuru intereses aizstāv VP darbinieks?

Izvērtējot pieprasīto komentāru saturu, www.dagdainfo.net administrācija pieņem lēmumu pagaidām IP adreses VP neizsniegt, tādējādi pasargājot komentētājus līdz lietas apstākļu noskaidrošanai.

Ir aizdomas uz VP darbinieka ieinteresētību un ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošanu, jo vairumā pieprasīto komentāru saturā netiek saskatīts likumisks pamats uzsākt kriminālprocesu par cieņas un goda aizskārums pēc Krimināllikuma 157.panta.2.daļas.

Tiklīdz VP sniegs savu skaidrojumu un pierādīs tiesisku pamatojumu konkrētajiem komentāriem, savas kompetences ietvaros www.dagdainfo.net administrācija izsniegs IP adreses, lai vainīgās personas var saukt pie atbildības- krimināllietas ierosināšanai pēc Jūsu pieminētā Krimināllikuma 157.panta 2.daļas. Kaut gan šī likuma otrajā daļā tiek runāts par masu saziņas līdzekļi.

Pirms tālāk virzāties ar uzsākto Kriminālprocesu , iesaku noskaidrot, vai internetviertnes tiek definētas un likuma kārtā traktētas kā masu saziņas līdzeklis. Latvijas likumi neparedz interneta portālu obligātu reģistrēšanu kā masu informācijas līdzekli. Taču tas neliedz saukt atbildīgās personas pie atbildības, ja TAM IR PAMATS! Ceru, ka VP un tās darbinieks savas kompetences ietvaros ir apjautuši šo likumisko pamatu, pieprasot šāda veida informāciju.

157.pants. Neslavas celšana
(1) Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana),
— soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu.
(2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī —
soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004., 19.11.2009. un 13.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013.)

Segvārds DOX- 06.06.17(23:42)-
Nu ko, cūkas pie siles atkal? Tjarve ar Truli nodevēji. Azins vispār pagāns tāds. Šitādu meli vēl pameklēt vajag. Jēga no vēlēšanām? Kad tautas ievēlētie paliek opozīcijā.... Nu tad jāgatavojas rīkot demonstrāciju.... cik tad var tauta klusēt!!!

Lūdzu nosaukt pēc VP ieskatiem, kur komentārā ir pazīmes, ka liecina par cieņa un goda aizskārumu? Kurai personai? Kurš konkrēti tiek nosaukt par cūku? Kura no komentārā minētājām personām sevi tā uzskata, jau griezusies uz VP ar sūdzību? Iespējams, tautai ir tiesības un acīmredzams pamats uzskatīt bez vārda minēto Tjarvi un Truli par nodevējiem, jo vēlēšanu laikā, aģitējot balsot par sevi, sabiedrībai tika skaidroja, ka ir Latgales partijas atzars un neatbalsta vadības politiku.
VP pietiek iegūt viena cilvēka liecību, lai apgalvojums būtu patiess.

Azins pagāns tāds. Jēdziens pagāns ir karojošo kristiešu izgudrojums. Latvieši drīzāk saka dievturis. Tāds, kas dzīvo saskaņā ar sevi un dabu, nevis tikai pēc barga debesu kunga baušļiem. Kur šajā apgalvojumā VP kriminālnodaļa saskata cieņas un goda aizskārumu? Ņemot vērā, ka Azins pats savā www. draugiem.lv profilā publiski atzina, ka ,,Raitis Azins ir Dieva radītājs,,. Kāpēc tad jābrīnās, ka tauta viņu sauc par pagānu? Šitādu meli vēl pameklēt vajaga. Azins Dieva radītājs- ir melīgs apgalvojums vai viņa viedoklis? Kura no komentārā pieminētajām trim personām tiek nosaukta par meli? Kurš griezās uz VP un iesniegumā izsaka sūdzību, ka ar to aizskarts? Pietiek viena konkrēta piemēra, lai pierādīt, ka ikviens no šīm komentārā minētajām personām kaut vienu reizi ir melojušas.

Nu tad jāgatavo rīkot demonstrāciju.... Kurš LR likums aizliedz organizēt demonstrācijas un aicināt uz tām? Jēdziens demonstrācija- Sabiedrības noskaņojuma, politisku prasību publiska izpausme; masu gājiens, kas pauž kādu sabiedriski politisku noskaņojumu.

Izanalizējot pirmo informācijas pieprasījumu par komentētāja DOX pausto viedokli - tiek konstatēts, ka komentētājs paužot viedokli, iespējams, nav aizskāris cieņu un godu- nav konstatēts apzināti nepatiess, otru personu apkaunojošs izdomājums. Viedoklī paustā informācija, iespējams, balstīta uz faktiem un iepriekš minētā- pašu personu radītiem apstākļiem, kas ļauj sabiedrībai veidot par viņiem tādu viedokli.

Kur VP un persona, kura sūdzējusies VP - saskata cieņas un goda aizskārumu? Kurai persona? Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarta- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Konstantinova-06.06.2017.(23:07)- nu tas ir vienkārši pi**ec nebiju domājusi, ka Trūlis ar Tjarvi var tā izrīkoties.. mums Konstantīnovā solīja, ka ar Latgales partiju kopē, kā tik no Viškures tikt. kas tad te sanāk?

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarta- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Ontons 07-06.2017.(06:31)-
Apsveicu Latgales partiju ar uzvaru! Ar 33,15 procentiem balsu nedrīkst nerēķināties.TĀDA IR MŪSU-VĒLĒTĀJU GRIBA,MĒS BALSOJĀM PAR JUMS,LATGALES PARTIJA!Un mēs gribam novada vadību no Jūsu vidus.Mēs zinām,ka pašreizējai mērienei recidīvista labklājība ir svarīgāka nekā visu pilsētnieku drošība.Runā,ka jau mācījusi zeku sērfot pa dagdainfo.net.Laikam savas bildes rādīja,(vai konkurentu)?Varbūt jau plāno ar recidīvista rokām izrēķināšanos ar konkurentiem,par kuriem divreiz vairāk sabalsoja viss novads.Sandra,pati vien ar savu attieksmi pret tautas gribu,pret savu darbu esi vainīga.Vislabāk tev turpināt pjankas pa klubu,paņem Spilu par vietnieku vai kodēto Truli.

Viedokļa paudējs nekonkrēti norāda uz darbībām, par kurām pats šaubās- par ko liecina vārdu izvēle- runā, ka, varbūt jau plāno, laikam...Viedokļa paušanā tiek izmantota jautājuma forma, kura vispār nevar tiks uzskatīta par aizskārumu un pamatu kriminālprocesa ierosināšanai. Pēdējā teikumā izskan ieteikums. Katram cilvēkam ir tiesības izteikt ieteikumus. Kuram gan ieteikums izteikts? Varam tikai minēt! Pjankas klubā.... Cieņu aizskāra, ka komentētājs precīzi nenosauca klubu? Iespējams par recidīvista aizstāvību no priekšsēdētājas puses atbilst faktam, jo viņam dzīvoklis tika piešķirts Dagdas centrā, pretim bērnu dārziņam. Taču vienai mātei ar trim bērniem, kura strādā un bērni mācās Dagdā, tika piedāvāts dzīvoklis citā pagastā, vairāku km attālumā no Dagdas. Iespējams personai bija viss pamats paust tik asā formā šo nostāju par mērienes rīcībām. Galu galā mēram jābūt informētam visos jautājumos, arī pašvaldības struktūrvienību darbību un tās kvalitāti.

Cik man zināms, sabiedrība Dagdā vāca parakstus šajā jautājumā. Tātad, sabiedrības nostāja nav izdomājums vien.

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts , pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

..................P 07.06.2017(06:42)
CILVĒKI, KAS TAGAD BŪS, KO? TRŪLIS JAU VISPĀR PRĀTU NODZĒRIS? EDGAR, KO JŪS DARAT? APDOMĀJIES, KAMĒR NAV PAR VĒLU? Trūlis jau vispār prātu nodzēris? Komentētājs neapgalvo. Viņš pats apšauba faktu, tāpēc sabiedrībai un Trūlim uzdot jautājumu. Jautājums nav apgalvojums un jautājuma saturs nevar tikt ņems par pamatu apsūdzībai, tā ir vistiešākā vārda brīvības ierobežošana. Ikviens var uzdot jautājumus. Cita lieta- uz tiem var neatbildēt.

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu.

Sandra-07.06.2017(07:03)
Ja tomer izveles tos dzerajus, es piedavaju visiem domes darbiniekiem un novada stradniekiem uzrakstit isnigumu par atlaiwanu no darba, tad mes paskatisimies ko tas trulis ar tjarvu daris.

Aicinājums darbiniekiem uzrakstīt kolektīvu iesniegumu par aiziešanu no darba- nevar tiks uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu. Dzērāji....tautai var būt savs viedoklis par personām, kuras, iespējams, sevi pierādīja un parādīja šajā lomā, pašas radīja apstākļus sabiedrības kritikai.
VP skatījumā, kuri ir tie dzērāji un, kura persona griezās uz VP ar sūdzību, ka viņa cieņa un gods aizskarts? Nu, laikam tie, kuri sevi tā uztver. Pretējā gadījumā nav saprotams, kurš varēja vērsties uz VP un lūgt aizsargāt viņa cieņu un godu! Komentārā netiek minēta neviena konkrēta persona! Komentētāja segvārds Sandra. Cik veselam jābūt, lai tā uztraukties par personvārda sakritību. Novadā dzīvo viena Sandra?

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Vovka- Sandrai-07.06.17(07:19)-
A ko šie darīs?DZERS NO PREKIEM,kamer vems un mizis ap domi.

Vemšana un mīšana ir piedzīvota epizode no amatpersonu rīcības, alkohola reibumā, izpildot darba pienākumus. Cilvēks , kurš ievēro ētikas normas apmeklē tualeti, lai vemt vai čurāt. Cita veida personas, tualetes vietā izvēlās krūmus, mašīnas stāvlaukumu, tikko uzsnigušo sniegu......par čurāšanas procesu to nenosaukt, jo to dara WC. Tāpēc rupjība, izvēloties procesu nosaukt par mīšanu- šajā gadījumā būs attaisnojama. Kuri ir tie, kuri vēma un mīzīs vai vems un mīzīs? Kura persona griezās ar sūdzību par cieņas un goda aizskārumu, ja komentārā neviena konkrēta persona netiek minēta? Vai tā persona, kura tiešām tos procesus darīja un jūtas aizskarta, ka procesi tiek nosaukti rupjā formā?

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Nost ar dzērājiem domē-07.06.17(07:41)-
Aicinu visus domes sēdes laikā iet pie domes un pie jebkura rasklada sagaidīt mūsu deputātus. Dagdas domi pienācis laiks vadīt tautas līderim,a tas ir Viktors Stikuta kungs un Latgales partija!Mūsu balsis nevar neņemt vērā.

Nost ar dzērājiem domē- nav viedokļa saturs, bet gan komentētāja segvārds. VP policijas darbiniekam tik daudz vajadzēja izprast, ka nevienu nevar sodīt, ja kāds sevi dēvē tā kā vēlās. Izņemot, ja tiek izmantots kāda vārds un uzvārds, stādoties viņa vietā. Kura no personām, kuras griezušās VP ar iesniegumu par cieņas un goda aizskārumu, uzskata, ka kāds vārdā- Nost ar dzērājiem domē- ir stādījies viņa vietā, tādējādi grāvis viņas cieņu un godu?

Aicinu.... pienācis laiks vadīt tautas līderim,a tas ir Viktors Stikuta kungs.... Komentētāja aicinājumā sabiedrībai nav saskatīts cieņas un goda aizskārums. Cilvēkam ir tiesības paust viedokli un savu politisko nostāju, atbalstu, slavinājumu u.c. Vai VP ir citi fakti par Dagdas novada vēlēšanu līderiem, par kuru tauta nobalsoja vēlēšanās visvairāk? Kura persona griezās uz VP ar sūdzību par cieņas un goda aizskārumu, ja apgalvojumā izskan tikai vienas personas vārds un uzvārds- Viktors Stikuts Kuras personas cieņa un gods tiek aizskarts, ja komentētājs viedoklī slavina un atbalsta Viktoru Stikutu? ?

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

dagdānietis-07.06.17(08:28)-
Sirma paliku pēc šīm vēlēšanām. Atbalstīsim Latgales Partiju!! Neuzticēsim mūsu novadu dzērājiem , mūsu bērniem te vēl dzīvot.Rīkojam mītungu!!!!!

Sirma paliku pēc šīm vēlēšanām...kuras personas gods un cieņa tika aizskarta? Žēl, ka tikai sirma palika? Kādai no ,, cietušajām,, personām bija plānots, ka ne tikai līdz sirmumam bija jānoved vēlēšanu laikā, bet līdz kaut kam vairāk- tāpēc jūtas aizskarta? Neuzticēsim mūsu novadu dzērājiem.... Nu nav dūmu bez uguns. Iespējams, ka rīcības rada pamatu tādiem uzskatiem. Kura persona jutās aizskarta?

Aicinājums rīkot mītungu ( laikam domāts mītingu) nav cieņas un goda aizskārums. Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Dagdēnietis-07.06.2017(11:01)-
Taisīsim mītingu pie domes tajā dienā kad viņi sadalīs krēslus.Es mēģināšu sapūdināt vairākus desmitus olu, izdalīšu demonstrantiem,lai mēs visi no visām pusēm nomētātu negodīgos deputātus no nelabvēlīgajām partijām,kuri ir prodažnaja škura. gaidīsim viņus izejot no domes kaut vai līdz vēlai naktij. par to datumu tiks paziņots.Neaizmirsīsim paņemt ziedus Latgales partijas pārstāvjiem,parādīsim viņiem cieņu.

Aicinājums uz vardarbību- jaunievēlēto domi apmētāt ar puvušām olām- ir sodāma rīcība. Taču ar cieņas un goda aizskārumu tam nav nekāda sakara, jo domei kā tādai - likuma skaidrojumā nevar aizskart cieņu un godu, tā nav persona. Aicinātājs uz vardarbību nav realizējis savu nodomu- jaunievēlētā dome ar olām netika nomētāta. Par šādu faktu var apliecināt VP datu bāze. Šāda veida sūdzība- par jaunievēlētās domes apmētāšanu ar puvušām olām- netika saņemta. Ir arī video materiāli, kur redzams, ka Dagdas novada jaunievēlētā dome fotografējas novada domes priekšās un nekāds vardarbīgs akts nenotiek. Nav konstatēts mītings, sabiedrības pulcēšanās, kā arī olu mešana.

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu.

Politikis-07.06.17(12:33) -
Cilvēki , ko Jūs piesaucat sirdsapziņu? Kad Dievs dalīja sirdsapziņu, visi šitie MĒRGLI stāvēja rindā pēc alkohola. Pofig sirdsapziņa, galvenais sile, lopu instinkts. Kāda izglītība? No siles var rīt arī bez izglītības. Svarīgākais pakampt lielāku kumosu. Vai jūs varat iedomāties, cik mūsu nodokļu aizies nobaroto vēderos? Anatols - mahinācijas ar tehniku, zemi ......utt. + dzeršana Sandra - pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, zirgu pievākšna... utt. + dzeršana Aivars - lielais mahinators, melis savas pipeles nesavaldītājs......utt. + dzeršana Edgars - pielīdējs, nodevējs, svarīgu dirsu laizītājs.....utt. + pipeles nesavaldītājs Plesņa - svešu vīru pavedinātāja, blondīne...utt. + lokās visiem vējiem līdzi Raitis - varaskāre, pie saprašanas trūkuma.., utt. + mahinācijas Mēs taču šo visu redzam. Kāpēc klusējam??????????????????????????????????

Tā kā šajā komentārā tiek minētas vairākas šķietamās un iespējamās personas(jo nav minēti uzvārdi) ,kuras varētu celt pretenziju par cieņas un goda aizskārumu, es kā administrators nevaru izvērtēt, vai informācijas pieprasījums ir pamatots. Lūdzu nosaukt konkrētu personu, kura griezās ar cieņas un goda aizskārumu, lai var izvērtēt informācijas pieprasījuma pamatotību no VP puses. Pipeles nesavaldītājs- ir viedokļa paušanas izvēlētā forma, kuru arī aizsargā vārda brīvība. Iespējams, cilvēks pauda viedoklī neapmierinātību par konkrētas personas tikumisko normu neievērošanu. ( Pie visiem – šāda veida minējums netika pieminēts, tātad, iespējams, ir zināmi apstākļi).

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts. Pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu. Ja tie ir fakti, tad cieņas un gods nevar tiks aizskarts. Iespējams, tas nav tīšs izdomājums.

Fakts- 07.06.17(14:29)-
A kur te neslava-ka Aivaram ārlaulības bērns vai ka Sandra un Aivars pjaņicas?Tas ir vispārzināms fakts un nav apstrīdams,jo neprasa pierādījumus. Tautai savi vadoņi jāzin-ar ko kurš nodarbojas,kāds hobijs kuram,ar ko slavens,kādi sasniegumi vēl tikai gaidāmi.

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts. Par kuru Aivaru un Sandru iet runa? Pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Vitējais-07.06.17(22:00)-
Ne Trūlis izcēla Konstantinovu no mēsliem ,bet viņam ļoti kādreiz palīdzēja ar finansējumu no Domes.Ja ir ar ko td var pacelt,a ja nav??Utānam nebija savulaik nekā.Tagad Trulim sakāpa galviņā,nu uz priekšu uz mīnām.

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu, lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Nataļja noKonstantinovas- dagda-08.06.2017(04:51)-
Vienīgais cilvēks Dagdā, kurai ir neaizsakarama privātā dzīve, ir Plesņa,pārējiem tādas nav. Pēc komentariem izklausās, ka par viņu balsoja tikai tāpēc ka viņai ir ārlaulības bērns, atradusies māte- varone, pārējiem jau nav ne bērnu , ne ģimeņu.

Viedokļa paušana pēc izlasītajiem komentāriem. Kur viedoklī saskatīts pamats lūgt IP, lai sodīt personu, kura grauj cieņu un godu? Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu,lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

2011.g.Ezrnieku vsk.absolventes 08.06.17(07:06)-
Ja jau šitā saujiņa pat ne līderu,bet sabutiļņiku izlemj,kam vadīt novadu,PRIEKŠ KAM TĒRĒT NAUDU UN LAIKU VĒLĒŠANĀM ATSAKĀMIES NO VĒLĒŠANĀM UN TĀ TURPINĀM. Skolotāj Gžibovski,aicinām Jūs izbeigt brāļoties ar dzērājiem un pievienoties atpakaļ savai Latgales partijai.Mēs par Jums balsojām,bet nezinājām,ka Jums tāāādi kolēgas tur partijā.Mēs paļaujamies,skolotāj,uz Jūsu veselo saprātu.Lai Jums visiem veicas!

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu,lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.
Fred-08.06.2017(07:52)-
Mēra amatam jābūt Latgales partijai. Trulim ar Tjarvi būtu jāsaprot, ka ir laiks nākt pie prāta, ja tas vēl galīgi nav nodzerts. Kā var atbalstīt Viškuri vai Azinu. Cilvēki jūs nesapratīs, jūs vienmēr paliksiet pērkamie nodevēji. Laiks nokāpt uz zemes, atbalstīt Latgales partiju un rast mieru novadam
Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu,lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību.

Tālavas taurētājs!-08.06.17(08:53) -
Ar negodīgu rīcību, ar nodevību nevajaga iet pāri cilvēku galvām! Iepriekšējās vēlēšanas to pierādīja! Uzpirkties un iegūt necieņu cilvēku acīs, vai tā ir pareiza nostāja?! Jāsamierinās ar to, kāda bija tautas griba! Lai varētu pats sev teikt: "Mans gods ir mana TAUTA!" Nevis to.....Man.......NOSPĻAUTIES! FUI! FUI!

Lūdzu VP darbiniekam minēt tiešo vārdu salikumu, kurš tiek uzskatīts par cieņas un goda aizskārumu, kā arī nosaukt personu, kura cieņa un gods tiek aizskarts- pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu, par nepamatotu informācijas pieprasījumu,lai ietekmēt viedokļa paudēju pēc tā noskaidrošanas un ierobežot vārda brīvību. Lūgums atbildēt cik iespējams ātrākā laikā, lai neiekavēt kriminālprocesa virzību. Lai no savas puses varu sniegt nepieciešamo informāciju, kas nodrošinās vainīgo personu noskaidrošanu un saukšanu pie atbildības.

Faktu minējumi, viedokļa paušana, aicinājumi uz demonstrācijām un mītingu, salīdzinājumi, jautājumi- nevar būt par pamatu kriminālprocesa ierosināšanai par cieņas un goda aizskārumu, to VP darbiniekiem būtu jāzina. Par apzināta dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu persona saucama pie atbildības.

Lūgums oficiāli atbildēt, kāpēc ne personas, ne VP darbinieks līdz pat šim brīdim nav lūguši dzēst šos komentārus, tādējādi darot visu maksimālo, lai pārtraukt sekas- cieņas un goda aizskaršanu, ko abas puses it kā ir konstatējušas?

Lūgums sniegt skaidrojumu, pretējā gadījumā būšu spiests griezties augstākstāvošās iestādēs ar sūdzību par VP Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas darbu.

Tā kā neviena no personām nav griezusies ar lūgumu dzēst komentārus , šādu lūgumu pēc sūdzības saņemšanas nav izteikusi arī VP, sabiedrības interesēs, skaidrojot ar konkrētiem piemēriem par iespēju griezties VP ar līdzīgām sūdzībām, kā arī- aizstāvot komentētāju vārda brīvību, šis skaidrojums tiks publiskots.,,

Skaidrojums sagatavots uz 11 (vienpadsmit) A-4 lappusēm.

25.09.2017. Arturs Gražulis


  Pievienoti 46 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 46 ] komentāri

    opapa - 11.10.17 ( 18:18 )
Kas gan var būt muļķīgāks kā cienīt tādu cilvēku sanāksmi, no kuriem katrs atsevišķi ir nicināms? un ko šie ''varoņi'' tagad grib? viņi paši ir pelnījuši šādu cilvēku attieksmi...

    Eksperts - 11.10.17 ( 13:11 )
Lai kļūtu par autoritāti,jāiegūst cieņa! Tik vien! Maz ticams,ka šis te apšaubāmais pasākums palīdzēs dažiem domniekiem iegūt cieņu savu vēlētāju acīs.Drīzāk jau otrādi.

    es - 10.10.17 ( 16:08 )
Nosūtiet policista lēmumu par KP ierosināšanu un savu atbildi Iekšējās drošības birojam. Redzēsiet, ka vairs nekāds KP nebūs.

    Furtiks - 01.10.17 ( 22:39 )
A menti ņiko nauzdovinos. Laikam ,,kļauzniki,, gribāja 50.godūs gūdu i cīņu uzdovot. A naizgoja. Paļiks truļuhs sovūs 50 godūs bez oficiālas cīņis i gūda. Ka tik naaizdzer!

    Kihots Santoss - 01.10.17 ( 21:33 )
Oi johaidi,jaunumi

    latgaļīts - 01.10.17 ( 19:52 )
a vai, a vai!! nu sveicīņi! kai soka - kai ņedeļi suoksi tai jū i pavadeisi.. ! viškurīņei itaidu nūtykumu ņikai navar palaist garām.

    HA HA - 01.10.17 ( 19:11 )
Ja draugiem nemelo, tad rīt Trulim ir 50.dzimšanas diena. Daudz laimes! Tāpēc rīt visiem Dagdas novadā brīvdiena, domē notiks lielas svinības, domes armijai nebūs jāstrādā, tie svinēs - būs gan ēdieni gan dzērieni. Visi laipni gaidīti! Nepalaidiet šo lielisko iespēju garām cilvēki, nāciet pie saviem varas pārstāvjiem, paskataties kā tie strādā un svin arty:

    предательство - 01.10.17 ( 15:52 )
да дело не в том, что Труль типо ''pie varas'', а дело в том - что людей бесит тот момент способа каким он к этой власти попал... мерско и подло, через обман и предательство. вот в чём проблема!!!! ситуация тут такая - ''Парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота.''

    savi - 01.10.17 ( 15:33 )
Nedomāju ka kādam bail no tiem kuri ir it kā cietēji,ja nonāks lietas līdz tiesai, tad paši vien izblamēsies ,jo neapjēdz ka totalitārs režims nepastāv Latvijā un ja vajadzēs iesim līdz eiropas tiesām ja Latvijas izrādīsies par maz,Eiropas valstīs par līdzīgiem gadījumiem cilvēki paši sen muktu no politikas,pie mums vēl to nav sapratuši.

     Es - 01.10.17 ( 13:59 -JKLMN - 01.10.17 ( 14:49 )
Izskatās,ka visdrīzāk neko tu neuzzināsi un nepublicee kļauzas autorus,kaut gan visiem i tā skaidrs,kas tie tādi ir,ko Dagdā visvairāk abižo tipa kaut kadi salašņas komentatori. Palasi labak šito=Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst TŽ īpašnieku viedoklim. Īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju/komentāru saturu. Par publikāciju/komentāru saturu atbildīgs personīgi pats autors. Publikācijas/komentāri atspoguļo autoru/komentētāju viedokli. Ievietojot publikāciju/komentāru, autors/komentētājs atzīst, ka piekrīt šiem aglona.net lietošanas/komentēšanas noteikumiem un neizvirza nekādas pretenzijas par publikācijas/komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu. Komentāri, kas neattiecas uz publikāciju pēc būtības, vai ir destruktīvi - var tikt dzēsti. Ja lietotājs uzskata kādu komentāru par nekorektu, viņa pienākums ir informēt par to TŽ administrāciju. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma (pamatota) tiks izņemtas. Par nekorektu, pe

    Es - 01.10.17 ( 13:59 )
A man interesanti,kas ir tie tautas varoņi,kas raksta tādus komentārus! Ko tur slēpt? Geroev v studiju,ka sokos! Vai varbūt kauns kādam palika par savu rakstīto? Ko parastā tauta no jums nekad nav gaidījusi?! Citus redzat,bet paši..ne velti tā jastreso!

    Jau rieb - 01.10.17 ( 13:50 )
Tik tiešām tukša salmu kulšana... domāju,ka kaislības ap Trūli ir pierimusas...redzams,ka cilvēks strādā,kaut kas notiek, bīdās kaut kādi projekti utt...bet nekā ..jautra mums tā Dagda ka izrādās..pilna ar ļauniem un skaudigiem cilvēkiem...kas joprojām nevar samierināties, ka Trūlis pie varas...lai tik strādā un tad redzēsim darba augļus!

    ---------------- - 01.10.17 ( 13:19 )
šis viss ir tukšu salmu kulšana. tak ir skaidrs, ka nemainīsies nekas.

    Acu spodrībai - 01.10.17 ( 13:03 )
Neba pats ments tesās. Droši vien kā paklausīgais uzklausīja ,,mammuča,, padomu.sen darbā nav manīta. Vismaz klusums ēkā valda. Nav izmisuma kliedzieni sen dzirdēti.

     Jaunumsam-džeks - 01.10.17 ( 12:39 )
Vajag dzīvē normāli ,piedienīgi,tikumīgi uzvesties,tad nevajadzēs uzklausīt kritiku un skriet uz VP meklēt glābiņu.Kapēc tam pašam Viktoram un Janīnai nekad nebija tādu problēmu?Ļoti vienkārši,nebija tādi kaitīgie ieradumi,tātad nevienam tie nebija jāapspriež.Ko pārējie deputāti neskrien kļauzas rakstīt uz VP?Droši vien nejūt vajadzību blamēties visas pasaules priekšā ar kaut kādiem nevēlamiem komentāriem,no kuriem pāris sekundēs var tikt vaļā-izdzēšot ?

    Jaunums - 01.10.17 ( 12:21 )
Sanāk, ja tu esi bijušais ments, tad policijā nedrīkst griezties! KRUTA Tiek saskatīta dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ? PILNĪGS MURGS..un par pieprasījuma tiesisko pamatu...tas pats

    skumji - 01.10.17 ( 12:04 )
uhtii, pat sasmējos ja jau tiek uzskatīts, ka nevienam nekas nav kaitēts, tas ir, JŪSUPRĀT "pareizi viss par visiem pateikts" tad kāpēc tā stresot?! Vai tomēr uzskatāt....ka viss nav tik gludi un negribas, lai gaismā nāk TĀDI nesmukumi....un vēl no kādu cilvēku puses...diemžēl. Pēc šitiem priekšvēlēšanu notikumiem, komentāriem utt.. nekas jau neizbrīna vairs, pretīgi.. diemžēl...labākā aizsardzība ir uzbrukums, vai ne pat nebija slinkums analizēt komentārus, gadījumā nepiemirsāt tos, kurus nez kapēc fiksi izdzēsāt )

    Gēns - 01.10.17 ( 09:23 )
Trūlis gatavs pierādīt pretējo par atzariem?

    ru - 01.10.17 ( 09:22 )
Trūlis sevi izsmēlis. Sandra pēc Dieva zīmes, cerams apjēgs, ka tās vieta mājās, ne domē. Vai tomēr ar zobiem un nagiem ieķersies? Dzīve ta viena!

    Dainim-Alla - 01.10.17 ( 08:03 )
Ak jā,Viktora laiki.Bet saka,ka vēsturei ir tendence atkārtoties.Kaut tā būtu.Ar šitiem te vadoņiem esam iebraukuši purvā līdz ausīm. Apgaismojumu uz ielām vajag organizēt,kas vēl nebūs?Taupiet labāk uz nekam nevajadzīgiem jaungada salūtiem,banketiem,izbraukumiem,iepirkumiem.

    dzeltens sniegs - 30.09.17 ( 20:26 )
ekonomē. vajaga naudu braucieniem uz Belarusiju. brauc dikti daudz.. kā nekā - pieredzi apmaina. tikšanās. ļoti svarīgi tas viss ir. Mums- vienkāršiem kolhozniekim laikam nesaprast.

    Dainis - 30.09.17 ( 19:49 )
Kas notiek Dagdā ar ielu apgaismojumu? Vāks, tas ir vienkārši vāks. Vairākas reizes mēnesī atbraucu no Rīgas uz Dagdu uz brīvdienām, Dagda tiek pārvērsta par reālu miskasti, pāris lampas uz galvenajām ielām. Patīkami atcerēties kāda Viktora laikā bija kārtība ar ielu apgaismojumu, kurš starp citu bija VISU nakti, tagad vairs nekā, viss iet norietā. Nav vairāk nekādas pilsētas sajūtas. Es domāju, ka tuvākajā laikā pārdeklarēšos uz Rīgu, jo tas kā tiek izlietoti mani nodokļi mani galīgi neapmierina, neesmu ar mieru sponsorēt šo bezgalvju algas, un aicinu to darīt arī citiem, lai šie iet ellē ratā.

    ????? - 30.09.17 ( 19:31 )
Trūļonka sevi nolika īstajā vietā. Tagad visi pārliecinājās par bijušā menta īsto iedabu. Sandruhu no autokat.kurš ,,glāba,,? Ne tas pats truļuks? Varbūt tas bija policists, kurš izskata šo baiso kriminālu????

    Zuze - 30.09.17 ( 16:57 )
Nevar neko attīstīt, jo plāns pašiem sevi mazgāt no patiesības traipiem.

    opis - 30.09.17 ( 16:20 )
interesanti...ko novadā plāno darīt tālāk vadītāji? ir kādas idejas attīstīt novadu? labāk par to domātu nevis kļauzas milicijā rakstītu..

    Lolita - 30.09.17 ( 12:37 )
Vai,vai,kā nobaidījos,izlasot te visu rakstu.Tagad laikam VP ķers ,ko var noķert uz ielas ar datoru,telefonu,planšetu,ja nu gadījumā viņš raksta dagdainfo.netā kādu nepareizu komentāru.Vakar ielas tumšas,bail bij šausmīgi.Maximā par šo rakstu tikai visi runāja.Un kas te tagad būs?Jāmūk prom no Dagdas. Respekt Artūram Gražulim!Malacis,vajag nolikt pie vietas neapmierinātos deputātiņus!Na haļavu tika pie varas,lai sēž vismaz mierīgi,nevienu neaiztiek,pie tam nepamatoti.SPRIEDZE SABIEDRĪBĀ LAIKAM VISDRĪZĀK RADĪS BUMERANGA EFEKTU.Tas nevienam nav vajadzīgs,arī nabaga it kā cietušajiem.

    Čiki briki - 30.09.17 ( 12:09 )
Ir nu gan mužiki Dagdā. Kā čiki briki lieli un vareni, bet, kā par bērniem sāk runāt, tā uz policiju? Mātēm laba viela pārdomām par tēvu izvēli.

    Eksperts - 30.09.17 ( 10:39 )
Tā ir,kad tauta un viņas ievēlētā dome nav uz viena viļņa.Bet aizbāzt muti visam novadam diez vai sanāks,cilvēki daudz redz ,zina,runā , domā un attiecīgi raksta komentārus-labus vai ne visai glaimojošus,tas atkarīgs no attiecīgā notikuma,cilvēka rīcības. Neredzu neko nepatiesu apsūdzētajos komentāros.Viss tur ir pareizi.Bet goda un cieņas aizskaršana,nomelnošana-taču ir kaut kādi nepatiesi izdomājumi,kuri tiek izplatīti. Vajag taču kaut kā izcelties,pabojāt tālāk jau tā iedragāto dažu partiju domnieku prestižu. Ierosinu PUBLISKU SŪDZMAŅU ATVAINOŠANOS KOMENTĒTĀJIEM ,piemēram,Bez tabu!Tautu nepamatoti baidīt ,tai draudēt nevajag,nav tas gadsimts!

     No Aglonas - 30.09.17 ( 08:09 )
Labi komentāri .Lai veicas gāganu karos,Dagdas vēlētāji un ievēlētie deputāti! Spriežot pēc visa ,nākamreiz tiks sabalsots par citiem personāžiem. Tikai nesaskatu pamatu neslavas celšanai.Jau tas vien ir liels un sodāms pārkāpums,ka dzerat darba laikā un dažas atļaujas ,spriežot pēc komentiem,vispār neierasties darbā .I nekas.Vo kur labi

     Svētai trejvienibai -gors - 30.09.17 ( 06:39 )
Otras frakcijas deputāti ir cita līmeņa politiķi,sevi cienoši,viņi neskries blamēties visas pasaules priekšā kaut kādu spļetņu dēļ. Dagdā sākušas raganu medības?Lielākam efektam ne vakar vakarā,ne šorīt izslēguši ielu apgaismojumu.Bīstieties vecenes!VP skries savākt datorus .Starp citu,ar nepamatotu kratīšanu varot labi nopelnīt pēc tam,internetā lasīju.A cik naivi tas viss pasniegts-IP adreses,Aivariņ,apskati googlē pats ,var mainīt jebkurš pēc sirds patikas cik grib reizes.Ja es rakstu no biliotēkas datora,visi gali ūdenī. Spila prom .tagad pilsētniekus un visu novadu kādu laiku šantažēs,cik sapratu, šitās domes sūdzambībeles?A cik glupas pretenzijas,jezus marija.Turaties komentatori un neņemiet galvā.Būs reiz svētki mūsu novadā! Kāpēc Aivaram nav pretenziju pret komentatoru,kas rakstīja,ka Elitiņa savu Trulīti stiepusi mājās darba laikā pavisam ļenganu? Par dzeršanu domē bij video-pierādījums tam ,kas tur notiek.Maz? Kas zin,ko Sandra dara tagad?Domē nav redzēta .

    Svētai trejvienibai _ truļam, sruļam, sandruļam un citiem gariem - 29.09.17 ( 23:51 )
Lai VP būtu jautrāk, iesaku policijā griezties otrai politiskajai pusei. Lai darbos jautrāk. Vot būs skats, kad truļuks ar sandruhu Dagdas ielas slaucīs. Tauta neguliet, rakstiet. Un dagdainfo.net lai uzreiz IP adreses izsniedz. Beidzot Dagdā būs jautrība. Sen nebija. A, kur sandruha pazudusi?

    Truļonkulim - 29.09.17 ( 23:45 )
Par VP uzdoties arī var nākties atbildēt. Ej no kurienes atnāci. Tur ar nespīdēji! Svīdi gan!

    VP - 29.09.17 ( 23:38 )
O kā jums visiem lielajiem komentētājiem paduses sāka svīst, ka nāksies atbildēt par saviem vārdiem! Pareizi VP dara sen jau vajadzēja visus rakstniekus laist gaismā un vēl piespriest pāris sodiņu! Tad jau redzētu tos "svētos", labo darbu darītājus! Par saviem vārdiem jāatbild, ja ne VP tad augšā nu noteikti...

    Insults - 29.09.17 ( 23:19 )
Kura no mums stiprāka?

    ko darīt dagdas novadā?! - 29.09.17 ( 22:20 )
šeit ir doma, ka viņi ir visu varenie - var darīt ko un kā grib.. ka var ''iet'' pret tautas gribu, ka ''ko gribu -to daru'', visatļautība..šads cilvēku kontingents ir ārpus jebkādas kritikas... ne velti saka -ja gribi izzinā cilvēku - iedod viņam ''varu''. sanāk, ka vara ir augstākais, pat pārāks par tautu, kas šo varu ''ievēlēja''. mēs kas esam - sūdi?! relutātā sanāk , ka tā!

    Tekla - 29.09.17 ( 21:22 )
Vai ar to vēlas tautu piespiest sevi mīlēt? Tauta truļuk ne brūte. Ar lētiem zvārguļiem un solījumiem precēt nesāks mīlēt.

    Truļonkulim - 29.09.17 ( 20:53 )
Trulis ar šo sūdzību tautai apliecināja savas prasmes gan policista amatā, gan priekšsēdētāja. Nulle!!!!!!!!

    Marta - 29.09.17 ( 20:47 )
Dikti gribētos zināt, kurš ir tas gudrinieks - likumsargs, kurš šajos komentāros saskatīja pietiekamu pamatu kriminālprocesa uzsākšanai. Jo tālāk, jo trakāk. Par šiem te izgājieniem, kad esošie likumsargi palīdz bijušajiem likumsargiem būtu jāripo galvām, cerams tā arī būs. Ir acīmredzams, ka šis viss ir piespēlēts ar domu iegūt citādi domājošo personas datus lai vēlāk atriebtos. Policistu stilā! Kauns par Truli, tas vien liecina par neatbilstību priekšsēdētāja amatam, KAUNS KAUNS. Vai tiešām atlikušajiem jau būs jāsāk baidīties šeit dzīvot? Ko jūs darat?

    paši mēs - 29.09.17 ( 18:53 )
Tu redz ko izdomājuši sūdzēsies? ,ja mēs tauta visi sāksim par viņiem sūdzēties par visu ?Laikam domā ka te visi muļķi apkārt dzīvo?

    trulis kādreiz teica 2... - 29.09.17 ( 18:36 )
.. tie ir tikai vārdi, jo darbi ir pavisam pretēji.

    trulis kādreiz teica... - 29.09.17 ( 18:35 )
''Jebkurā gadījumā, esam pret sarunāšanām ‘es Tev, Tu man’ stilā! Personīgās intereses nekad nedrīkst celt augstāk par kopējām novada vajadzībām.'', tad vēl teica:''Bez ieklausīšanās cieņpilns dialogs nemaz nevar sākties. Mēs pārāk bieži gribam dzirdēt tikai paši sevi. Patmīlība, nevērība, aizspriedumi cilvēkiem laupa prasmi uzklausīt citus.'' ''Taču, ja kāds apzināti un nekaunīgi pārkāpj elementārus cieņas un goda principus, tad deputātam un arī jebkuram cilvēkam ir ne tikai tiesības, bet pat pienākums aizstāvēt citus un sevi pret nekaunību un necieņu.''

    baba lida - 29.09.17 ( 18:02 )
Kurš te atļāvās graut Ineskas cieņu un godu? Tik tikumīga un morāli tīra sieviete nav visā Latvijā sastopama.Piemēru no viņas vajag ņemt kādai jābūt sievietei.

    Aina - 29.09.17 ( 17:19 )
To tik dzird pa Dagdu šodien,ka nav nākamreiz ko balsot par ,,cietējiem,,,kad reiz viņi tautai mentus laiž virsū pateicības vietā par ievēlēšanu..Sen Dagdā nav bijuši Bez tabu. Aivar,kā tur bij par atklātumu un kritiku tavā pirmajā uzrunā?Ja i būtu kam pretenzijas par šito mājaslapu,tad Latgales partijai(īstajai)par 9 gramu komentāru. Jaunizceptie vadoņi,pietiek ,varbūt blamēties,ko jūs gribat panākt ar savām žēlabu vēstulēm policijai? Laikam,lai pasmejas kārtējo reizi

    pīters aiz styura - 29.09.17 ( 17:02 )
viss pareizi pateikts, argumentēts. kur pretenzijas?! vienkārši taisnība acīs kož.

    Cietējiem - 29.09.17 ( 14:24 )
Sandrai un Aivaram un citiem ,, cietējiem,, vajadzētu domāt par pašu darbībām, tad, iespējams, parādītos arī tautas cieņa. Cieņu par naudu nenopirksi! Griešanās VP liecina par viņu vājumu. Kur, lai mums griezties par viņu necieņas izrādīšanu likuma un sabiedrības priekšā?

    Vietas precizēšanai - 29.09.17 ( 12:42 )
Skaisti par sniegu teikts. Es pat zinu īsto vietu- KC.